Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Saxxamm

Gara Websaayti Ofiseelawaa Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Saxxammattii Baga Nagaahaan Dhuftan. Websaaytin ofiseelaawa waajjira kenyaa websaayitiilee Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Jalattiu banamaan kessaa isa tokkoo. Sababni websaayti kana banuun barbaachiseef tajaajila abbaa alangummaa waajjira kenyaan kennaamu hammeyyeesuuf jechaadhaa.

Waa’ee Keenya

Waa’ee Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Saxxammaa

Abbaa Alangaa Aanaa Saxxammaa Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa jalattii Bu’ura Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa waligalaa Oromiyaa Hundessuuf Bahee bu’ura godhachuun, Waajjira sadarkaa Aanaattii kan hundaa’ee yommuu ta’u, dirqama seeraa Tajaajila ogummaa abbaa alangummaa iftoominaafi itti gaafatamummaa qabu kennuun Anaan Kenyas Ta’e godinni Jimmaas Godina olantummaan Heeraa fii seeraa ittii mirkanaahee akka ta’uuf, hoojii tajaajila abbaa alangummaa si’ataa ta’e hawaasaaf kennuuf waajjira hundaa’eedha.

Get More

Barrulee fi Maxxansaalee

Hoggansaa Fi Abbootii Alangaa kenya

Obboo Umar

Hogganaa Waajjirichaa

Short Description

Obboo Shamsuu Usmaan

A/Adeemsa Qorannoo Yakkaafi Haariiroo Haawaasaa

Short Description

Obboo Gamachu Qana’aa

Abbaa Alangaa

Obbo Boonsaa Kabbadaa,

A/Alangaa A/Saxxammaa

Obbo Roobaa Margaa,

A/Alangaa A/Saxxammaa

Hojjettoota Deggersaa

Obbo Khalid Daliil Siraaj,

Hojjataa H/H Ragaa fi ogeessa qophii baajata, karooraa, hordoffii fi gamaaggama w/ra A/Alangaa A/Saxxammaa

Adde Amiiraa Daggafaa,

Raawwattuu daataa Inkoodarii

Adde Maqdas Taammiruu,

Hojjattuu Galmeessaa fi to’annoo qabeenyaa

Adde Yeshuumnesh Laggasee,

Waajjira A/Alangaa A/Saxxammaatti Barreessituu dhaddachaa

Obbo. Nabsoo Sunxaal,

Waajjira A/Alangaa A/Saxxammaatti Hojjataa H/Ragaa

Seerootaa argachuuf

Person Name

Job Position

A little description about this person will show up here.

Person Name

Job Position

A little description about this person will show up here.

Person Name

Job Position

A little description about this person will show up here.

Person Name

Job Position

A little description about this person will show up here.

Gabaasa website kanaa

Visitors (Dawwataa)

Lakkoofsi Hawaasa web kenya daawwatee

Lakkofsii PDF Feamee

Website kenya kana irrattii lakkofsi pdf fe’amee argamuu

Downloads

Namoonni pdf website kenya irraa download godhatee

Average daily visitors

Lakkofsi haawaasa web kana guyyaatti daawwatuu

Teesson Waajjira Kenyaa

Toora Beeksiisaa